Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „ Фикосота“ ООД, с ЕИК: 837055835 (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“) в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

„Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

При първоначална регистрация за кампанията не обработваме Ваши лични данни, тъй като се предоставя единствено телефонен номер, който без допълнителни идентификатори не води до идентифицирането Ви. Номер на касовия бон, също не представлява лични данни.

Ако сте печеливш участник, личните данни, които допълнително можем да събираме и обработваме във връзка с получаването на наградата са следните:

· Имена - данните са ни нужни за целите на идентификация;

· Адрес – данните са ни нужни за целите на доставка;

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно, въз основа на някое от по-долу изброените основания, а именно:

● Вашето недвусмислено съгласие да обработваме личните Ви данни, изразено чрез конкретни действия по приемане и доброволно попълване на регистрационната форма за участие в играта продуктовата кампания и/или действия по изпращане на личните Ви данни и тяхното потвърждаване, както и получаване на наградата.

● Легитимният ни интерес да установяваме, упражняваме и защитаваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор;

● Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство.

Фикосота ООД защитава събраните лични данни от необосновано използване.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем:

● За регистрация и взимане участие в промоционалната кампания;

● Ефективно да проведем и да администрираме кампанията;

● комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш

● да обявим печелившите като анонимизираме данните;

● да Ви изпратим наградата, ако сте сред печелившите;

● да изпълним свои нормативни задължения;

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

При посещение на нашия уебсайт, може да съберем и запазим бисквитки (cookies). Чрез тях, ние подобряваме услугите, които Ви предоставяме. Когато е необходимо ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие. Подробна информация за видовете бисквитки и техните цели може да намерите в Политиката ни за бисквитките.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

● Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;

● Маркетинг агенции;

● Доставчици, които предоставят куриерски услуги;

● Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е над 100 лв. и следва да декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, а именно:

● да достъпите Вашите лични данни, които Фикосота обработва, и да получите копие от тях;

● личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;

● да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;

● в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

● в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;

● да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;

● когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси

● да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

● да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на dpo@ficosota.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

Фикосота ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 48

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати:

Йордан Чолаков

dpo@ficosota.com